Board logo

标题: 展会翻译 [打印本页]

作者: cindyduan    时间: 2012-3-8 23:42     标题: 展会翻译

我司于6月1-4日在拉斯维加斯参展,大概3-5天,现寻展会翻译1-2名2 t6 @- V: y! T2 Z+ T. ]/ R( |
要求:- y7 F; B: E; l8 V  t3 e
" [* o8 X, e; x- |0 j+ J+ |  ~/ S) U* w9 h7 j) X: F) ~
1 B, X- p9 [$ v! E. k7 ~: q$ p1 R1、普通话、英语流利( v) ^/ Q( T. H$ E
& m% B7 M, r* g% d2、华人留学生,或有参展经验者优先: K- P5有8 f4 e) _$ E% C7 r8 D
[q

有意请联系:

QQ195030526

Email: 195030526@qq.com

- _% N8 a8 I$ r% l2 w- L. ~+ C
u有ote][/quote]
! H$ R# B5 e; h

" {$ R) p& j% T8 k0 _' }5 F$ e有 ^
$ `7 a- y$ m( Q+ N: R5 J) s% x3 N- S4 m. t4 f& L" ], c# c
有意
欢迎光临 拉斯维加斯华人|拉斯维加斯华人论坛-ChineseInVegas.com (http://www.chineseinvegas.com/) Powered by Discuz! 7.2