Board logo

标题: 大年初一 BELLAGIO中国年主题花园 [打印本页]

作者: dragonRider    时间: 2013-2-10 16:52     标题: 大年初一 BELLAGIO中国年主题花园

今年大年初一恰逢周日,一家人像往年一样,到BELLAGIO去观看中国年主题花园。蛇年似乎没有以往几年搞的那么尽心,除了有一条金灿灿的眼镜蛇,其余的好像都是以前的。不管怎么说,祝大家蛇年快乐,万事如意,合家团聚,身体健康,心想事成........

图片附件: IMG_7513.JPG (2013-2-10 16:49, 718.7 KB) / 下载次数 52
http://www.chineseinvegas.com/attachment.php?aid=11474&k=d7beb59388b2d8b22e71a5c8aa5f87e5&t=1596540603&sid=8v2OnK图片附件: IMG_7514.JPG (2013-2-10 16:50, 778.58 KB) / 下载次数 47
http://www.chineseinvegas.com/attachment.php?aid=11475&k=fa61a786f39cd80072c55ca59f02dfab&t=1596540603&sid=8v2OnK图片附件: IMG_7515.JPG (2013-2-10 16:50, 713.51 KB) / 下载次数 51
http://www.chineseinvegas.com/attachment.php?aid=11476&k=060d5d9c2410f6933735bc4d17d7cc9c&t=1596540603&sid=8v2OnK图片附件: IMG_7522.JPG (2013-2-10 16:50, 678.78 KB) / 下载次数 57
http://www.chineseinvegas.com/attachment.php?aid=11477&k=3425450b1df359a586da20ba6746a570&t=1596540603&sid=8v2OnK图片附件: IMG_7537.JPG (2013-2-10 16:51, 692.6 KB) / 下载次数 53
http://www.chineseinvegas.com/attachment.php?aid=11478&k=9d673c3748dc737f15a620df030e98a2&t=1596540603&sid=8v2OnK图片附件: IMG_7538.JPG (2013-2-10 16:51, 735.53 KB) / 下载次数 55
http://www.chineseinvegas.com/attachment.php?aid=11479&k=f7e41ac7609ad32d7dc684c8901d75e0&t=1596540603&sid=8v2OnK图片附件: IMG_7539.JPG (2013-2-10 16:51, 673.44 KB) / 下载次数 49
http://www.chineseinvegas.com/attachment.php?aid=11480&k=b2a14373e6361f63659fae0c6b762864&t=1596540603&sid=8v2OnK


欢迎光临 拉斯维加斯华人|拉斯维加斯华人论坛-ChineseInVegas.com (http://www.chineseinvegas.com/) Powered by Discuz! 7.2