Board logo

标题: SPI 2017展会礼仪接待招聘 [打印本页]

作者: Birdcry    时间: 2017-8-3 21:55     标题: SPI 2017展会礼仪接待招聘

2017.9.10-9.13 三天诚招兼职,礼仪接待展会接待介绍- o& [6 M$ U; x+ J: x

( P) v( Q/ O( N) O9 j6 i6 c! J/ X" ~* Z
2017.9.10-9.13,Solar Power International 2016   X  l" v$ o4 s7 o, R7 O9 w; ~# k
展会为专业光伏类展会
。具体待遇email联系。
, s, D9 l1 u0 _( M2 A要求:2 G1 t1 c7 O, ?
1.175以上
5 i# b0 F6 J3 x4 |( a* X7 B# }2.五官端正
8 G4 x+ `& }- F+ d8 m+ v  N! S) U3.待客热情
) S" K) p) }, A; Y4.有经验者优先
$ c. T- K3 W+ Q9 S5.可推荐认识的欧美同学。
; q$ T/ f0 a; z$ n% \6 Z; I
工作性质: 兼职  I) J9 g$ y( W& Q8 w1 B4 C' l
# \0 j6 }2 ?0 {
行业: 光伏( W8 |) X0 |) H1 {+ b5 z
( M$ \; b' U% r
名称: GINLONG(SOLIS)TECH  C3 v0 X% V" n1 s( v8 W2 G( x

- O4 h( D1 i9 L1 d3 j7 x" Z$ E0 q& @地址: Mandalay Bay Convention CenterLas Vegas, NV, USA
& o& O! x' g7 m! {& H: ~如果认为自己符合条件,可联络:
7 F6 {' e* w$ @: {; ^0 Icai@ginlong.com# }! ?6 q0 ]" u! n3 `2 c. x

欢迎光临 拉斯维加斯华人|拉斯维加斯华人论坛-ChineseInVegas.com (http://www.chineseinvegas.com/) Powered by Discuz! 7.2