Board logo

标题: SPI 2017展会礼仪接待招聘 [打印本页]

作者: Birdcry    时间: 2017-8-3 21:55     标题: SPI 2017展会礼仪接待招聘

2017.9.10-9.13 三天诚招兼职,礼仪接待展会接待介绍
& N7 b4 a" G0 V6 ]

) I1 x; {0 N5 t% P. s9 M: w; L/ b$ y- R0 Y2017.9.10-9.13,Solar Power International 2016
9 |% i6 W& a: s9 ]% a& [5 Q展会为专业光伏类展会
。具体待遇email联系。
) k+ ]$ R! V9 X4 I4 E2 j; S要求:* U3 z4 O0 r( Z
1.175以上( v! t7 S0 M  t1 k( ]9 \2 U+ g
2.五官端正* f, [) r/ ?$ }6 O5 v" q+ k
3.待客热情8 w4 R7 v/ _- R8 o( M9 Y
4.有经验者优先
) _6 r% h: L; [8 ]  C, x5.可推荐认识的欧美同学。7 m+ ~2 |# r; {) P
工作性质: 兼职3 |1 A3 S: B' d5 p* {' _! q& D3 t
8 N9 T# v" a- Z! y
行业: 光伏
7 J3 C3 x% g4 u! e8 T/ @; k
4 P( s& @5 v) ~5 q# G8 u名称: GINLONG(SOLIS)TECH
; ]4 P8 V  g5 A- V
/ y% A: P8 }/ ?- k( B, Z地址: Mandalay Bay Convention CenterLas Vegas, NV, USA
- a  P* }( G& F$ j# e7 e如果认为自己符合条件,可联络:9 t9 X8 c+ t  [9 V! p
cai@ginlong.com  L9 b% ?. h. [* t% w) b6 v  ?

欢迎光临 拉斯维加斯华人|拉斯维加斯华人论坛-ChineseInVegas.com (http://www.chineseinvegas.com/) Powered by Discuz! 7.2