Board logo

标题: SPI 2017展会礼仪接待招聘 [打印本页]

作者: Birdcry    时间: 2017-8-3 21:55     标题: SPI 2017展会礼仪接待招聘

2017.9.10-9.13 三天诚招兼职,礼仪接待展会接待介绍
, d: E: h/ ]# w3 T
% V) y2 n+ N5 Z1 t  H
  m" U: V* ^6 q# j! C$ P! s1 G2017.9.10-9.13,Solar Power International 2016 $ {" d$ V4 I- T! H9 y7 ?
展会为专业光伏类展会
。具体待遇email联系。
- S! |0 `- f( g2 W; l( u/ e要求:8 A% l4 h% C) ?4 \2 L
1.175以上2 B: ]& `( N* E  ^2 d) t
2.五官端正: n7 c4 q8 m0 t4 J2 Z
3.待客热情+ ]( T" E/ S" ]/ X% O7 N! _8 t  z
4.有经验者优先
* V7 M. `" ~3 v) L5.可推荐认识的欧美同学。9 S+ Z8 u, I# i1 Y
工作性质: 兼职
: J  s1 X, y: i/ ?6 u7 R
& H3 T3 `0 @9 I行业: 光伏
# P( c+ ?; d( K* e& u, A- A& V/ L' E5 g3 D; P
名称: GINLONG(SOLIS)TECH# M4 u8 `) m* D& e! |3 U7 \( i

; W7 X* z* _# B7 D地址: Mandalay Bay Convention CenterLas Vegas, NV, USA
+ |  L1 |2 D! W% M2 e6 M8 ~1 z+ _如果认为自己符合条件,可联络:
' y) G6 l) Q: B6 Q3 Ecai@ginlong.com
' }% P5 Q: E" w* i+ R+ o

欢迎光临 拉斯维加斯华人|拉斯维加斯华人论坛-ChineseInVegas.com (http://www.chineseinvegas.com/) Powered by Discuz! 7.2