Board logo

标题: SPI 2017展会礼仪接待招聘 [打印本页]

作者: Birdcry    时间: 2017-8-3 21:55     标题: SPI 2017展会礼仪接待招聘

2017.9.10-9.13 三天诚招兼职,礼仪接待展会接待介绍
% X+ C& i: p3 m; H6 L3 c& }; B

6 }3 |! I+ Q5 }9 |, E; r* F2 K/ K4 o; N/ ]) J, |  t2017.9.10-9.13,Solar Power International 2016
1 E2 N) ^" a+ L/ d展会为专业光伏类展会
。具体待遇email联系。2 C: U1 W* n2 q) t
要求:4 e) q+ i5 b9 o; E6 ?
1.175以上
, _* L0 C0 V2 {; K( Z0 N. |2 @2.五官端正$ g0 t2 W8 h( l/ z6 u; B2 B/ E# l/ n
3.待客热情
* p1 n! q2 C8 B  F% T4 S! H4.有经验者优先8 z+ Q5 g5 w6 S
5.可推荐认识的欧美同学。% i$ p/ U5 M: p) {. g5 c
工作性质: 兼职, h# \; R7 r# P0 U3 V! f

$ L1 X( v* d+ }行业: 光伏& r% q6 m3 y5 U

8 p+ o9 B, P' t9 H名称: GINLONG(SOLIS)TECH
5 {+ N( `# ]( E( \# w' D
0 G  q0 l( z- U0 n) k地址: Mandalay Bay Convention CenterLas Vegas, NV, USA. ?. d; Z* x4 A7 X2 G) T
如果认为自己符合条件,可联络:
* S' d  v( a7 C' `/ r: K: Y' Pcai@ginlong.com' {; q) |7 Q+ `/ `# m

欢迎光临 拉斯维加斯华人|拉斯维加斯华人论坛-ChineseInVegas.com (http://www.chineseinvegas.com/) Powered by Discuz! 7.2