Board logo

标题: 零基础英语班,独特教案设计,黄金师资组合,价格优惠 [打印本页]

作者: Better    时间: 2018-4-16 10:16     标题: 零基础英语班,独特教案设计,黄金师资组合,价格优惠

纯正外教,多年研究英语教学,
) V. F9 {; @3 T. H( O8 k独特教材设计,教授最正宗的美语!
4 r. `3 e8 [9 S  A中文辅教,及时翻译,有的放矢,
3 s4 p' a% W% |9 x# M8 s6 u  v学习效果事半功倍!
" {6 T9 y) R: V) |0 n9 q黄金师资组合,价格低廉优惠!
3 z) q3 v. d! k" ^报名咨询电话:7023531315
- v* d4 n( r1 J# z) j$ p2 _$ S+ w            (微信请加该电话号码)
欢迎光临 拉斯维加斯华人|拉斯维加斯华人论坛-ChineseInVegas.com (http://www.chineseinvegas.com/) Powered by Discuz! 7.2