Board logo

标题: 本版关于招聘信息发布的规定 [打印本页]

作者: admin    时间: 2011-2-23 01:50     标题: 本版关于招聘信息发布的规定

欢迎你在本网发布招聘用工信息。
  k. E& @, S3 g1 [/ H$ Z& i! k3 P2 H9 E& q
在发布此类信息的时候,请您务必遵守美国相关职业公平方面的法律规定:不可在招聘信息中涉及种族,年龄,性别,宗教等方面的倾向性要求。8 [0 I5 k4 T) n) [4 O

9 j2 [% a+ O8 Q, x5 n/ S谢谢合作!
: H$ F7 ]- j( X( ~
3 E) y* O0 K; Q' G7 E* v
拉斯维加斯华人信息网/华人论坛
欢迎光临 拉斯维加斯华人|拉斯维加斯华人论坛-ChineseInVegas.com (http://www.chineseinvegas.com/) Powered by Discuz! 7.2