Board logo

标题: 本版关于招聘信息发布的规定 [打印本页]

作者: admin    时间: 2011-2-23 01:50     标题: 本版关于招聘信息发布的规定

欢迎你在本网发布招聘用工信息。
$ S2 p  M3 d0 v; Z4 ^" K5 X, e5 W# o8 o
在发布此类信息的时候,请您务必遵守美国相关职业公平方面的法律规定:不可在招聘信息中涉及种族,年龄,性别,宗教等方面的倾向性要求。, c3 Z" l! o, E

# {' f: p/ g! n, r# i2 u7 r: O谢谢合作!

; Y5 c2 q- b- q3 ^' s  I' `3 q" F4 B4 C- m5 v
拉斯维加斯华人信息网/华人论坛
欢迎光临 拉斯维加斯华人|拉斯维加斯华人论坛-ChineseInVegas.com (http://www.chineseinvegas.com/) Powered by Discuz! 7.2