Board logo

标题: 本版关于招聘信息发布的规定 [打印本页]

作者: admin    时间: 2011-2-23 01:50     标题: 本版关于招聘信息发布的规定

欢迎你在本网发布招聘用工信息。1 a$ r8 B" {, N: v7 C1 F. y1 S5 A
! _6 ~+ P# F- A3 j6 ]2 e
在发布此类信息的时候,请您务必遵守美国相关职业公平方面的法律规定:不可在招聘信息中涉及种族,年龄,性别,宗教等方面的倾向性要求。! c. a6 a6 E6 ~3 l- k3 w5 d4 ~

! y9 f; l, @  S' B  V0 z  L谢谢合作!

" }. p( [& l- ^6 I
. p4 H6 j* K/ u拉斯维加斯华人信息网/华人论坛
欢迎光临 拉斯维加斯华人|拉斯维加斯华人论坛-ChineseInVegas.com (http://www.chineseinvegas.com/) Powered by Discuz! 7.2